XXX Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 29 grudnia 2020 roku

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 300 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:35:20
Liczba odtworzeń: 242
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów na 2020 rok,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów,
3)w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,
4)zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
5)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021 - 2031,
6)w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021,
7)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
8)w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Wieruszowie w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej,
9)w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wieruszowa,
10)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
6.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad