Sesja Rady w dniu wtorek, 25 czerwca 2019

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 572 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:47:55
Liczba odtworzeń: 615
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu Pisz.
14:032.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:053.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:054.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Pisz.
14:085.Interpelacje i zapytania radnych.
14:096.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:107.Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2018 r.
14:118.Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2018 r.
14:129.Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego za lata 2017 -2018.
14:1310.Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zaopiniowanie rocznego sprawozdania finansowego.
14:3811.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:17a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2018 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu,
14:19b)w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Piszu,
14:21c)w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Borki,
14:23d)w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
14:25e)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023,
14:28f)w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2019 r.
14:37g)Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie budowy drogi S16 na odcinku Mrągowo-Ełk
14:3812.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
14:3813.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:4914.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
14:4915.Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad