Lista obecności na posiedzeniu

X Sesja Rady Miasta - 27 czerwca 2019

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 200 dni 14 godzin temu
Dłuugość nagrania: 09:16:04
Liczba odtworzeń: 227
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:111.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:162.Ustalenie porządku dziennego obrad.
10:173.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.
10:184.Powołanie Komisji Uchwał.
10:185.Wnioski obywatelskie.
6.Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018:
12:24a)rozpatrzenie raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018 i przeprowadzenie nad nim debaty,
12:26b)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania za rok 2018 (druk nr 117/19 z dnia 17.06.2019 r.).
7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2018 i podjęcie uchwały absolutoryjnej z tego tytułu:
12:31a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r.,
12:32b)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2018 (druk nr 127/19 z dnia 18.06.2019 r.),
12:33c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2018 r.,
12:35d)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2018 (druk nr 128/19 z dnia 18.06.2019 r.),
12:35e)informacja o stanie mienia,
12:39f)stanowisko Komisji Rewizyjnej,
12:53g)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2018 (druk nr 129/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:138.Informacja dotycząca planu utwardzania dróg miejskich wraz z przedstawieniem przebiegu konsultacji społecznych w tej sprawie.
14:149.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 130/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:1810.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 131/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:2611.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 132/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:3012.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 133/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:3513.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 134/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:3814.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 135/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:3915.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 136/19 z dnia 18.06.2019 r.).
14:4116.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 137/19 z dnia 18.06.2019 r. ).
15:0717.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 138/19 z dnia 18.06.2019 r.).
15:3218.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 139/19 z dnia 19.06.2019 r.).
15:4019.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 140/19 z dnia 18.06.2019 r.).
15:4220.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 141/19 z dnia 18.06.2019 r.).
15:4721.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 142/19 z dnia 18.06.2019 r.).
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 145/19 z dnia 19.06.2019 r.).
16:09a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 146/19 z dnia 21.06.2019 r.)
16:1023.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 143/19 z dnia 18.06.2019 r.).
17:3724.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 115/19 z dnia 14.06.2019 r.).
17:3925.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (druk nr 120/19 z dnia 17.06.2019 r.).
17:4126.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 124/19 z dnia 18.06.2019 r.).
17:5427.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (druk nr 116/19 z dnia 14.06.2019 r.).
17:5528.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Miejskiego w Zduńskiej Woli (druk nr 125/19 z dnia 18.06.2019 r.).
17:5829.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli (druk nr 126/19 z dnia 18.06.2019 r.).
18:0330.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 119/19 z dnia 17.06.2019 r.).
18:0531.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola (druk nr 113/19 z dnia 11.06.2019 r.).
18:0732.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (druk nr 114/19 z dnia 13.06.2019 r.).
18:1033.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 121/19 z dnia 17.06.2019 r.).
18:1134.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 122/19 z dnia 17.06.2019 r.).
18:1235.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 123/19 z dnia 17.06.2019 r.).
18:1336.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 144/19 z dnia 19.06.2019 r.).
18:1537.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 118/19 z dnia 17.06.2019 r.).
18:19a)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do roku 2020 (druk nr 147/19 z dnia 21.06.2019)."
18:2138.Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2018.
18:2139.Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
18:3940.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
19:1241.Sprawy różne.
19:2142.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19:2143.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad