Lista obecności na posiedzeniu

80.72.38.250

Sesja Rady w dniu piątek, 28 czerwca 2019r.

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 113 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:51:56
Liczba odtworzeń: 164

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 maja 2019 r.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
5.Podjęcie uchwał:
a)Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2018”.
b)Uchwała Nr X/74/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.
c)Uchwała Nr X/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
d)Uchwała Nr X/76/2019 w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości.
e)Uchwała nr X/77/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.
f)Uchwała nr X/78/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
g)Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
h)Uchwała Nr X/80/2019 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.
i)Uchwała Nr X/81/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
j)Uchwała nr X/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą.
k)Uchwała nr X/83/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
l)Uchwała Nr X/84/2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
6.Sprawy różne.
14:527.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje