XIII sesja RG Ełk, 28 czerwca 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 374 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 01:35:07
Liczba odtworzeń: 514
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Raport o stanie Gminy Ełk:
1) omówienie Raportu o stanie Gminy Ełk za 2018 r.,
2) debata nad Raportem,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ełk (nr rob. 72/2019).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Ełk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. i informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r.:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r..
2) sprawozdanie finansowe za 2018 r..
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r..
4) informacja o stanie mienia gminy,
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk,
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
7) dyskusja.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ełk i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r. (nr rob. 75/2019)
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ełk (nr rob. 68/2019)
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownice oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela (nr rob. 69/2019)
3) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (nr rob. 71/2019)
4) zaliczenia nieruchomości do kategorii dróg gminnych (nr rob.73/2019)
5) nadania nazw ulic w części wsi Bartosze oraz Barany Gmina Ełk (nr rob. 74/2019)
6) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 (nr rob. 76/2019)
7) zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 r. (nr rob. 77/2019)
9. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad