VIII sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 28 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 337 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:25:56
Liczba odtworzeń: 391
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:032.Przyjęcie porządku obrad.
13:293.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
13:344.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok.
13:365.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026.
13:396.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
13:427.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski.
13:458.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+).
13:499.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski.
13:5210.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski.
13:5511.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski.
13:5912.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 roku.
14:0213.Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Osielsko w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK.
14:0414.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019.
14:0715.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14:1116.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego opłat skarbowych stanowiących dochody budżetu Gminy Solec Kujawski
14:2517.Wolne głosy i wnioski.
14:2518.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad