XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 355 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:54:17
Liczba odtworzeń: 665
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:271.Otwarcie sesji.
13:272. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
13:303. Przedstawienie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020r.
13:344. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
13:355. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
13:496. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2020 roku:
13:381) Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
13:492) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych,
13:493) Komisji Budżetu i Rolnictwa
13:494) Komisji Rewizyjnej
13:495) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
13:527. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2020r.
13:528. Podjęcie uchwał:
13:541) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039,
13:552) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
13:573) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/22/2020 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
14:584) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
15:025) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
15:266) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2023”,
15:287) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/87/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18 + 750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26 + 700 (m. Mirocice) dł. 7,8 km”,
15:348) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągi drogi powiatowej,
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad