VIII Sesja Rady Gminy Lubawa - 28 czerwca 2019 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 412 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:34
Liczba odtworzeń: 410
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Przyjęcie informacji o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa.
6.Raport o stanie Gminy Lubawa za 2018 rok:
a)debata,
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa wotum zaufania.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a)odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 r.,
b)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 r.,
c)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 r.,
d)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r. z tytułu wykonania budżetu,
e)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.,
f)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
d)wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze krajowej Nr 15,
e)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
10.Odpowiedzi na wnioski.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad