Lista obecności na posiedzeniu

80.72.38.250

Sesja Rady w dniu czwartek, 27 czerwca 2019

Rada Miejska w Biskupcu
Czas publikacji: 114 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:10:21
Liczba odtworzeń: 258

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza od ostatniej Sesji:
a)jako organu Gminy
b)z wykonania uchwał
c)jako Zgromadzenia Wspólników Spółek z udziałem Gminy
5. Wystąpienia radnych do Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.
6. Interpelacje ( na piśmie) i zapytania radnych.
7. Wystąpienia sołtysów.
8.Raport o stanie gminy Biskupiec na 31.12.2018r.
a)debata
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Biskupiec wotum zaufania
9.Zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec i sprawozdania finansowego Gminy Biskupiec za 2018r.
10.Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Biskupca.
11.Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Mickiewicza.
12.Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec.
13.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
14.Zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019r.
15.Określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupiec.
16.Określenia zadań i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biskupiec na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Biskupiec.
17.Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupiec.
18.Sprawozdanie z działalności CKTiS za rok 2018.
19.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Biskupiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotowami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
20.Informacja na temat gospodarki lokalami mieszkalnymi.
21.Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
22.Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Miejskiej.
23.Wolne wnioski, sprawy bieżące.
24.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Biskupcu - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje