XXX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 29 stycznia 2021r.

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 303 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:15:33
Liczba odtworzeń: 509
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:111.Otwarcie obrad.
09:172.Przedstawienie porządku obrad.
09:213.Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.
09:244.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
09:26a)w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty,
09:30b)w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej,
09:32c)w sprawie propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4480P w miejscowości Gadów,
09:35d)w sprawie propozycji ustalenia przebiegu, na terenie powiatu kaliskiego, istniejącej drogi powiatowej nr 4617P,
09:38e)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2021 roku,
09:40f)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
09:42g)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
09:456.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
10:097.Interpelacje i zapytania radnych.
10:158.Wnioski i oświadczenia radnych.
10:159.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad