Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 26.01.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 360 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:02:46
Liczba odtworzeń: 490
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z sesji: nr XXXV oraz nr XXXVI/2020.
4.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2020 rok.
5.Temat wiodący: zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia.
17:196.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka
b)przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei
c)ustanowienia pomników przyrody
d)porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice
e)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
f)uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie
g)dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
h)uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
i)Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
j)wniesienia odpowiedzi do Wojewody Śląskiego na skargę mieszkańca
k)nadania nazwy „ul. Waltera Krupy” w Mikołowie
l)zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych
17:257.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
17:258.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
17:349.Interpelacje i zapytania radnych.
17:3610.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
a)odpowiedzi na wnioski i zapytania
18:0611.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad