XI Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 28 czerwca 2019

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 409 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:24:38
Liczba odtworzeń: 518
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:04b)przyjęcie porządku obrad
c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 12 czerwca 2019r.
09:052.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:06a)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
09:08b)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034
09:13c)Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
09:13d)Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
09:16e)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/311/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Sławno
09:17f)Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie
09:18g)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 83 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Grottgera 17 na rzecz najemcy tego lokalu
09:264.Wnioski radnych
09:265.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad