IX Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 411 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 06:03:34
Liczba odtworzeń: 884
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie sesji.
09:052.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
09:383.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
11:004.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
11:065.Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji Gminnego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.
12:086.Sprawozdania z prac komisji.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:141)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Modrzewiowej i Chłopskiej,
12:192)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec,
12:583)w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów,
13:004)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 45/7 Gądów-Jaszkotle),
13:055)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 105/1 AM-15 KW),
13:086)w sprawie nadania nazwy ulicy w Szymanowie,
13:127)w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie,
13:188)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia granic ich obwodów,
13:249)zmieniająca uchwałę nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej statutu,
14:1010)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
14:1311)zmieniająca uchwałę nr VIII/137/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
15:048.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad