VIII Sesja Rady Miasta w dniu czwartek, 27 czerwca 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 568 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:35:52
Liczba odtworzeń: 609
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:062. Propozycje zmian w porządku obrad.
14:063. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:064. Interpelacje i zapytania radnych.
14:075. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
14:116. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
15:047. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mikołajki w 2018 roku.
15:138. Debata nad raportem o stanie gminy Mikołajki w 2018 roku:
a głosy radnych;
b głosy mieszkańców.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki wotum zaufania.
15:4610. Rozpatrzenie oraz przedstawienie:
a sprawozdania Burmistrza Miasta Mikołajki z wykonania budżetu za 2018 rok;
b sprawozdania finansowego za 2018 rok;
c informacji o stanie mienia komunalnego;
d opinii RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikołajki za 2018 rok;
e opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok;
f wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki za 2018 rok;
g opinii RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
h dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gminy Mikołajki za 2018 rok.
16:2011. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Mikołajki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok;
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 – 2033;
4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
5) przyjęcia Regulaminu kąpieliska na Jeziorze Mikołajskim, przy ul. Okrężnej w Mikołajkach;
6) powierzenia Gminie Miasta Mrągowo wykonania zadań własnych;
7) ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Mikołajki;
8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu miasta Mikołajki – Jezioro Mikołajskie i Jezioro Tałty;
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 350/30, ul. Ptasia, Mikołajki;
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 350/30 i 349/14, ul. Ptasia, Mikołajki;
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 349/6, ul. Ptasia, Mikołajki;
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 84/72, Mikołajki;
16:2012. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:2113. Informacja z działalności:
a Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach;
b Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach;
c Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad