XI Sesja Rady w dniu czwartek, 27 czerwca 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 206 dni 10 godzin temu
Dłuugość nagrania: 07:52:04
Liczba odtworzeń: 493
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Debata nad Raportem o stanie Miasta Augustów za 2018 rok
a)Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2019 r. o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa:
a)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2018 rok,
b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2018 rok,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa,
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
b)ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Augustów,
c)zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Augustów,
d)zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2019 roku,
e)ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania,
f)zaliczenia odcinka drogi krajowej w ciągu ulicy Mazurskiej do kategorii drogi gminnej,
g)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
h)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
i)zasad i trybu przeprowadzenia Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,
j)zmian budżetu miasta na rok 2019,
k)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.
l)Statutu Miasta Augustowa,
m)ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Augustowie,
n)ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów, na okres od dnia 1 września 2019 r.
o)określenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy plaży Bielnik i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca,
9.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
10.Przyjęcie protokołów z obrad VIII sesji RM z 8.04.2019 r. i IX sesji RM z 11.04.2019 r.
11.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad