X Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 czerwca 2019, całość

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 887 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 04:24:59
Liczba odtworzeń: 1102
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:091.Otwarcie obrad sesji.
16:142.Przedstawienie porządku obrad.
16:483.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
4.Raport o stanie gminy:
17:03a)Debata nad raportem o stanie gminy.
17:04b)Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza.
5.Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2018 rok:
a)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
b)Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach za 2018 rok;
c)Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
d)Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2018 rok;
e)Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków;
f)Dyskusja;
17:15g)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2018 rok.
6.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa:
17:18a)Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2018 rok;
17:20b)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
17:21c)Dyskusja;
17:23d)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2018 rok.
17:317.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2018 r.
17:518.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2018 r.
17:559.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
17:5710.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków.
18:0511.Uchwała zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków.
18:0812.Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
18:0813.Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso.
18:3014.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
18:3115.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 B w m. Nowodworce polegająca na budowie jednostronnego chodnika".
19:1316.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i zgody na udzielenie bonifikaty.
19:3217.Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
20:3118.Sprawy różne.
20:3219.Przyjęcie protokołu z VII sesji RM.
20:3220.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad