Sesja Rady w dniu czwartek, 27 czerwca 2019

Rada Gminy Wyry
Czas publikacji: 571 dni temu
Długość nagrania: 03:21:13
Liczba odtworzeń: 897
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie obrad.
16:012.Stwierdzenie prawomocności obrad.
16:053.Przyjęcie porządku obrad.
16:074.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Wyry.
16:225.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym.
16:426.Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym.
17:007.Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
17:028.Interpelacje Radnych.
17:039.Zapytania Radnych.
17:0510.Wolne wnioski.
11.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wyry za 2018 rok:
18:01a)przedstawienie raportu przez Wójta Gminy Wyry,
18:15b)debata nad przedstawionym raportem,
18:16c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyry wotum zaufania.
18:3912.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2018 rok.
13.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2018 rok:
18:41a)przedstawienie sprawozdań Przewodniczących komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
18:46b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
18:54c)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
18:56d)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej,
18:58e)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.
14.Podjęcie uchwał:
19:01a)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2019-2033.
19:01b)w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2019 rok.
19:02c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
19:03d)w sprawie zmiany uchwały V/51/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
19:05e)w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
19:06f)w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
19:12g)w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018 - 2024.
19:13h)w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.
19:14i)w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
19:17j)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu w trybie bezprzetragowym części nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.
19:17k)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetragowym części nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.
19:18l)sprawie zmiany uchwały XIII/126/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyry".
19:20m)w sprawie zmiany uchwały VII/70/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Wyry w 2019r., w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła".
19:2015.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad