Sesja Rady w dniu czwartek, 27 czerwca 2019

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 609 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:24:42
Liczba odtworzeń: 952
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
09:493.Raport o stanie Miasta Bełchatowa za 2018 r. /Druk nr 3/
09:524.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bełchatowa wotum zaufania. /Druk nr 4/
10:195.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2018 rok. /Druk nr 1/
10:236.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za 2018 rok. /Druk nr 2/
11:057.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie./Druk 16/
11:128.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycia go wkładem niepieniężnym i wkładem pieniężnym w zamian za udziały./Druk 10/
11:179.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2018-2021”./Druk nr 9/
11:2310.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w roku 2018. /Druk nr 11/
11:2611.Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020./ Druk nr 13/
11:2912.Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Mieście na lata 2016-2018. /Druk nr 12/
11:3113.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie nadania nazwy ulicy w Bełchatowie. /Druk nr 7/
11:3314.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie nadania nazwy ulicy w Bełchatowie. /Druk nr 8/
11:3615.Raport ewaluacyjny z realizacji ‘Strategii rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2022” za rok 2018. /Druk nr 17/
11:4516.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa. /Druk nr 5/
11:4817.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie oraz podjęcia decyzji o przyjęciu należności i zobowiązań Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie w związku z jego przekształceniem się w III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie z dniem 1 września 2019 roku. /Druk nr 6/
12:2018.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 14/
12:2419.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok. /Druk nr 15/
12:2720.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Bełchatowie. /Druk nr 18/
21.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
12:2822.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
23.Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.
12:2824.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad