XXXII Sesja Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu piątek, 22 stycznia 2021

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 40 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:35
Liczba odtworzeń: 103
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:011.Otwarcie sesji.
12:012.Stwierdzenie prawomocności obrad.
12:043.Przyjęcie porządku obrad.
12:054.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
12:055.Interpelacje.
12:246.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:26a)Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034,
12:33b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
12:35c)zmiany Uchwały nr 219/XXXI/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Chorzele na 2021 rok,
13:09d)w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chorzele,
13:12e)wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy,
13:158.Zapytania i wolne wnioski.
13:159.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad