Sesja Rady w dniu środa, 26 czerwca 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 334 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:40:47
Liczba odtworzeń: 393
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Rozpoczęcie Sesji.
2.Wnioski do porządku obrad.
13:141.wniosek Burmistrza o wprowadzenie w pkt 19 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Bielawa dla Gminy Dzierżoniów na realizację projektu pn." Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce" oraz zmianę numeracji w kolejnych punktach porządku obrad.
13:142.wniosek Burmistrza o wprowadzenie w pkt 22 projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa oraz zmianę numeracji w kolejnych punktach porządku obrad.
14:463.Raport o stanie gminy - debata.
14:534.Raport o stanie gminy - opinie Komisji Rady o Raporcie o stanie gminy Bielawa za rok 2018.
14:545.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielawa wotum zaufania (projekt uchwały nr 56/2019)
14:556.Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. - zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
14:557.Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. - zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2018 r.
14:578.Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
14:589.Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. - opinie Komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
14:5910.Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. - opinie Komisji Rady o sprawozdaniu finansowym gminy za 2018 r.
15:0711.Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r., o sprawozdaniu finansowym gminy za 2018 r. i wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
15:0912.Ocena realizacji budżetu za 2018 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa.
15:0913.Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2018 - dyskusja.
15:1114.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (projekt uchwały nr 57/2019)
15:1415.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa (projekt uchwały nr 58/2019).
15:1716.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (projekt uchwały nr 59/2019)
15:2017.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielawa do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" i przyjęcia jego statutu ze zmianami (projekt uchwały nr 60/2019)
15:2118.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Bielawie (projekt uchwały nr 61/2019).
15:2319.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Bielawa dla Gminy Dzierżoniów na realizację projektu pn."zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce" (projekt nr 64/2019).
15:2520.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (projekt uchwały nr 62/2019).
15:3521.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (projekt uchwały nr 63/2019).
15:3722.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa (projekt uchwały nr 65/2019)
15:3723.Informacja Burmistrza Miasta o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście.
15:3724.Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
15:3725.Informacja o działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.
15:3826.Informacje bieżące Przewodniczącego Rady, Komisji, Radnych, Klubów Radnych oraz Burmistrza.
15:3827.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad