Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 207 dni 17 godzin temu
Dłuugość nagrania: 03:23:15
Liczba odtworzeń: 721
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
10:062.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
10:073.Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Małgorzaty Szymczak.
10:164.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
10:235.Przyjęcie protokołów z obrad IX i X sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
10:416.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.
10:417.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
11:038.Informacja Punktu Informacji Turystycznej, Referatu Rozwoju i Promocji oraz Komisariatu Policji w Koronowie o przygotowaniach Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
11:069.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
11:1310.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
11:22a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom.
11:2611.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
11:4312.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
11:4613.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11:5714.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
11:5915.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12:0416.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12:0617.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Buszkowo.
12:0918.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Byszewo.
12:1119.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Byszewo.
12:1420.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Dziedzinek.
12:1621.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Gościeradz.
12:1922.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Łąsko Wielkie.
12:2323.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
12:2524.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
12:2825.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12:3126.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich.
12:3427.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.
12:5428.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
13:1229.Zapytania, wnioski i informacje.
13:1430.Składanie interpelacji.
13:2531.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
13:2532.Zamknięcie obrad XI sesji.
pokaż cały porządek obrad