VIII Sesja Rady w dniu wtorek, 25 czerwca 2019 cz.1

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 613 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:21:29
Liczba odtworzeń: 563
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy Wieliszew.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia: 28 marca 2019 r., 24 kwietnia 2019 r., 20 maja 2019 r.
11:074.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11:145.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
11:146.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
11:187.Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie:
a)z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie za 2018 rok;
b)z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliszew za 2018 rok;
c)z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliszew za 2018 rok.
d)z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieliszew za 2018 rok.
11:198.Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
11:219.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
12:0310.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wieliszew za 2018 rok:
a)przedstawienie raportu o stanie Gminy Wieliszew za 2018 rok,
b)debata nad raportem
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wieliszew wotum zaufania.
13:1811.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 rok, informacji o stanie mienia Gminy Wieliszew.
b)odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieliszew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018;
e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew,
g)dyskusja,
h)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
13:5012.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
13:5113.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
13:5314.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Wieliszewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wieliszewie
13:5615.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Wieliszewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Wieliszewie.
13:5716.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wieliszew.
13:5817.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
14:0018.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
14:0119.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji
14:0520.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14:0621.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych.
14:0722.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15:0623.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
15:2824.Stanowisko Rady Gminy Wieliszew w sprawie sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w Gminie Wieliszew i potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.
15:2925.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15:3026.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
15:3127.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
15:3228.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
15:3329.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Wieliszew.
15:5030.Wolne wnioski i informacje.
15:5131.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad