Sesja Rady w dniu 25 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 761 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:23:26
Liczba odtworzeń: 875
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:082.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:093.Informacja n/t bieżącej działalności PGKiM Sp. z o.o.; informacja n/t realizacji inwestycji kanalizacyjnych (w tym z środków zewnętrznych); informacja n/t składowiska odpadów komunalnych przy ul. Łazy.
15:114.Informacja n/t działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Łaziska Górne w 2018 r.; rozliczenie finansowe i sytuacja bieżąca.
15:155.Kompleksowa ocena stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych inwestycji i remontów dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Łaziska Górne.
15:186.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (dot. kwoty 2 200 000 zł).
15:207.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (dot. kwoty 800 000 zł).
15:258.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:269.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:2810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.
15:3011.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej.
15:3212.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Mikołowie.
15:3413.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Zakup mebli i wyposażenia dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych.
15:3614.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania: zakup Ogólnopolskiej Karty Seniora.
15:3815.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
15:4116.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/95/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne.
15:4317.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/368/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:4818.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15:5019.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.
15:5220.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2624/220 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy.
15:5621.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16:0922.Rozpatrzenie skargi AZW Investment Sp. z o.o. w Katowicach z dnia 04.06.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29.03.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne.
16:0923.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
16:0924.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na II półrocze 2019 r. .
16:1625.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
16:2726.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2727.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje