Sesja Rady w dniu wtorek, 25 czerwca 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 334 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 05:01:31
Liczba odtworzeń: 698
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)Komisja Budżetu i Finansów;
2)Komisja Oświaty i Kultury;
3)Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5)Komisja Rewizyjna;
6)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)Przedstawienie raportu o stanie Gminy Białe Błota.
a)debata nad raportem o stanie Gminy Białe Błota.
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania. RGK.0006.33.2019
2)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. RB.0006.14.2019
a)opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu.
b)dyskusja.
c)głosowanie.
3)w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium. RGK.0006.34.2019
a)wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
b)opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.
c)dyskusja.
d)głosowanie.
4)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. RB.0006.15.2019
5)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024. RB.0006.16.2019
6)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2019. RB.0006.13.2019
7)w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 – aktualizacja" OŚ. 0006.7.2019
8)uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. KGP. 0006.23.2019
9)uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. KGP.0006.24.2019
10)w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. KGP.0006.25.2019
11)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. KGP.0006.26.2019
12)w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Murowaniec. KGP.0006.29.2019
13)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. KGP.0006.30.2019
14)zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. KGP.0006.31.2019
15)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. KGP.0006.37.2019
16)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejcowości Murowaniec, gmina Białe Błota. KGP.0006.33.2019
17)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. KGP.0006.35.2019
18)w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach. KGP.0006.36.2019
19)w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 -2023. RGK.0006.35.2019
20)w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. RGK.0006.36.2019
21)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku.
22)w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad XII Sesji VII Kadencji
pokaż cały porządek obrad