X Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 25 czerwca 2019 (cz. 2)

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 377 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:38:09
Liczba odtworzeń: 384
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:161.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej.
12:172.Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miejskiej.
12:183.Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:224.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
12:325.Sprawy samorządowe.
14:166.Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice w 2018 roku - d e b a t a.
14:427.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic wotum zaufania.
14:498.Przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego gminy Jelcz-Laskowice za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz–Laskowice za 2018 r. .
15:339.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz:
a)przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcza–Laskowic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
b)przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza–Laskowic za 2018r.,
c)przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcz–Laskowice za 2018r.,
d)przedstawienie przez stałe komisje Rady Miejskiej stanowiska w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2018 rok.
15:3610.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Jelcz–Laskowic za 2018 rok.
15:3911.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic absolutorium za 2018 rok.
15:4712.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
15:5513.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. (ul. K. Tymienieckiego)
15:5914.Komunikaty organów Gminy.
15:5915.Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad