XXX Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 47 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:52:59
Liczba odtworzeń: 107
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
10:12a)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/348/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
10:13b)projekt uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia wniosku
10:153. Przyjęcie protokołów XXVIII i XXIX sesji.
10:274. Interpelacje i zapytania radnych.
10:355. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:356. Zapytania mieszkańców
10:377. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
10:40a) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2021 r.,
10:42b) przekazania skargi według właściwości,
10:48c) przekazania petycji według właściwości,
11:10d) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz”,
11:13e) przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz”,
11:16f) wyznaczenia aglomeracji Zgierz,
11:19g) przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2021-2022,
11:25h) przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 dla miasta Zgierza,
11:29i) uchylenia uchwały Nr XXVII/335/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Zgierz w latach 2021 – 2023”,
11:30j) przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Zgierz w latach 2021 – 2024”,
11:33k)zmiany uchwały Nr XXIX/348/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11:37l)wskazania terminu rozpatrzenia wniosku
11:40m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
11:42n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034,
11:45o) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
11:479. Przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miasta Zgierza za 2020 r.
11:4810. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11:4911. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11:4912. Zapytania i wolne wnioski.
11:4913. Oświadczenia radnych.
11:5114. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
11:5215. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad