Sesja Rady w dniu wtorek, 25 czerwca 2019

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 886 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:01:58
Liczba odtworzeń: 705
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przygotowanie OSP do sezonu letniego.
3. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji na rok 2019.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
a) Przerwa
5. Podjęcie uchwał.
a) - druk Nr 1 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2020- 2023,
b) - druk Nr 2 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk,
c) - druk Nr 3 w sprawie planu pracy Rady Gminy Słupsk,
d) - druk Nr 4 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z przystani kajakowej we Włynkówku, Gmina Słupsk,
e) - druk Nr 5 w sprawie nadania nazw ulic dla działek nr 1/49, 1/67 i 1/76 w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gm. Słupsk,
f) - druk Nr 6 w sprawie nadania nazw ulic dla działek nr 182, 524, 533/1 i 531 w obrębie geodezyjnym Strzelinko, gm. Słupsk,
g) - druk Nr 7 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupsk,
h) - druk Nr 8 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXV/221/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia woli założenia Punktu Przedszkolnego we Włynkówku.
i) - druk Nr 9 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXV/220/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia woli założenia Punktu Przedszkolnego w Bierkowie,
j) - druk Nr 10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/324/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Głobinie,
k) - druk Nr 11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/83/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
l) - druk Nr 12 w sprawie zmiany Uchwały VIII /84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
m) - druk Nr 13 w sprawie zmiany do Uchwały VII/78/2019 z dnia 26 marca 2019 r. wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Słupsk,
n) - druk Nr 14 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk,
o) - druk Nr 15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice
p),- druk Nr 16 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r.,
r)druk Nr 17 w sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk,
s) - druk Nr 18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019.
t) - druk Nr 19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad