XXII Sesja Rady Gminy Latowicz w dniu poniedziałek, 18 stycznia 2021

Rada Gminy Latowicz
Czas publikacji: 45 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:45:48
Liczba odtworzeń: 1903
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:151.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
12:013.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu.
12:084.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Latowicz.
12:125.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12:186.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Latowicz.
12:258.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
12:389.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Latowicz za rok 2020.
12:4110.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Latowicz za rok 2020.
12:4611.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
12:5912.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12:5913.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
12:5914.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad