Sesja Rady w dniu czwartek, 13 czerwca 2019

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 612 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 03:44:26
Liczba odtworzeń: 584
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:082. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
15:033.Wolne wnioski.
15:094. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
15:215.Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
15:266.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
15:317.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zawoja.
15:338.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Zawoja wotum zaufania.
16:309.Procedura absolutoryjna:
a)Rozpatrzenie:
1)sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2018 rok,
2)sprawozdania finansowego Gminy Zawoja za 2018 rok,
3)Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawoja na dzień 31 grudnia 2018 r.,
4)informacji o stanie mienia Gminy Zawoja,
5)Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
6)Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
b)Dyskusja.
16:3010.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Zawoja za rok 2018.
16:3111.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2018.
16:3212.Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2018.
17:0013.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2019-2029.
17:1114.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019.
17:1715.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zawoja.
17:2116.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/435/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
17:2317.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zawoja.
17:2518.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
17:2819.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Skawicy.
17:3320.Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Miastu Sucha Beskidzka częściowej realizacji zadania własnego Gminy Zawoja w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Sucha Beskidzka w tym zakresie.
17:4121.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:4122.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad