X Sesja Rady Gminy w Lisewie, cz.2/2, 24 czerwca 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 491 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:52:45
Liczba odtworzeń: 457
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:451.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
11:512.Przedstawienie porządku obrad.
11:513.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
11:514.Przyjęcie protokołu z IX Sesji.
12:115.Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.
12:216.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
12:287.Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
12:428.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.
9.Raport o stanie Gminy Lisewo w 2018 r.
13:43a)przedstawienie przez Wójta Gminy Lisewo raportu o stanie Gminy Lisewo w 2018 r.;
14:19b)debata nad raportem;
14:20c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo wotum zaufania – projekt nr 1.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2018 r.:
14:48a)przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2018 rok;
14:48b)rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2018 r. i sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2018 rok – dyskusja.
14:50c)odczytanie uchwały Nr 7/S/2019 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
14:51d)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2018 r.;
14:52e)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. – projekt nr 2.
11.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2018 r.:
14:54a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo;
15:00b)przedstawienie uchwały Nr 3/Kr/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2018 rok;
15:01c)przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium;
15:01d)dyskusja;
15:04e)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2018 r. - projekt nr 3.
12.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:05a)zmiany budżetu Gminy na 2019 rok - projekt nr 4.
15:06b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 -2030 - projekt nr 5;
15:08c)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - projekt nr 6;
15:09d)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego obowiązującego na terenie Gminy Lisewo – projekt nr 7;
15:13e)ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lisewo– projekt nr 8;
f)powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników - projekt nr 9;
15:14g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat -projekt nr 10;
15:16h)przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich – projekt nr 11.
15:2613.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad