Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 8 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:09:54
Liczba odtworzeń: 104
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie obrad XXVI sesji.
14:072.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:073.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:084.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
14:115.Interpelacje i zapytania radnych.
14:116.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
15:057.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:52a)w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu,
14:55b)w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na lata 2020-2022.
14:56c)w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2021 r.,
14:58d)w sprawie powierzenia Gminie Orzysz zadań powiatowej biblioteki publicznej,
15:00e)w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r.,
15:03f)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025,
15:04g)w sprawie zmian w budżecie powiatu,
15:05h)w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020.
15:138.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025.
15:09a)Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025.
15:09b)Przedstawienie opinii Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji o projekcie,
15:12c)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie.
15:13d)Dyskusja nad projektem uchwały,
15:13e)Głosowanie nad projektem uchwały.
15:599.Uchwalenie budżetu Powiatu Piskiego na 2021 rok.
15:21a)Przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r. wraz z uzasadnieniem,
15:21b)Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r. uwzględniających zakres zadań poszczególnych komisji,
15:21c)Przedstawienie opinii Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji o projekcie, uwzględniającej opinie i wnioski pozostałych komisji,
15:24d)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.
15:31e)Przedstawienie opinii Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 r.
15:59f)Dyskusja nad projektem uchwały,
15:59g)Głosowanie nad projektem uchwały.
16:0810.Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.
16:1011.Okresowe sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za II półrocze 2020 r.
16:09a)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji.
16:10b)Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
16:10c)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska.
16:10d)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Rodziny.
e)Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządu.
16:1212.Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na I półrocze 2021 r.
16:11a)Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
16:11b)Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska.
16:12c)Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji i Rodziny.
16:12d)Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządu.
16:1213.Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:1314.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
16:1415.Wnioski i oświadczenia radnych.
16:1516.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
16:1517.Zamknięcie obrad XXVI sesji.
pokaż cały porządek obrad