XLIV Sesja Rady w dniu 30 grudnia 2020

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 286 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 07:13:34
Liczba odtworzeń: 360
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie obrad XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:372.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
10:523.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
11:124.[I] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020 – 2037 – podjęcie uchwały.
11:135.[II] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 – podjęcie uchwały.
16:206.[4] Uchwała budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na 2021 r. – podjęcie uchwały.
a)Omówienie założeń do budżetu Miasta Tarnowa na 2021 r. przez Prezydenta Miasta Tarnowa.
b)Debata.
c)Głosowanie autopoprawek Prezydenta Miasta Tarnowa (blokiem).
d)Głosowanie wniosków radnych nieuwzględnionych w autopoprawkach.
1)Dotacja celowa na organizację XXV Festiwalu Talia
2)Zwiększenie dotacji celowej dla BWA
3)Zwiększenie dotacji dla Amfiteatru Letniego
4)Zwiększenie dotacji celowej na organizację 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej
5)Powołanie do życia instytucji samorządowej „Centrum Polonii Świata i Promocji Subregionu Tarnowskiego”
6)Zwiększenie dochodów budżetu GMT w 2021 r. z tytułu wpływów z dywidend - częściowo uwzględniony w autopoprawce, wycofany przez wnioskodawcę na sesji.
7)Zwiększenie wydatków majątkowych GMT na wykup nieruchomości pod Tarnowską Strefę Ekonomiczną - częściowo uwzględniony w autopoprawce, wycofany przez wnioskodawcę na sesji.
8)Dotacja dla tarnowskiego Teatru Miejskiego im. L. Solskiego
9)Remont sali gimnastycznej (remont parkietu) w Szkole Podstawowej Nr 10
10)Remont ul. Prusa
11)Położenie dywanika asfaltowego o szerokości 4 metrów na pozostałym odcinku ulicy Czarnowiejskiej, tj. od ul. Wolańskiej do nr 38 wraz z bocznymi odejściami
12)Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na części ul. Świętokrzyskiej o długości 120 m na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Bieszczadzkiej
13)Odwodnienie wraz z utwardzeniem asfaltem ul. Olszynowej
14)Opracowanie projektu budowy drogi, ul. Białej, łączącej ul. Hodowlaną z ul. Giełdową
15)Zwiększenie dotacji podmiotowej dla BWA
16)Zwiększenie wydatków GMT w 2021 na lokalny transport zbiorowy – zakup usług
17)Straż Miejska w Tarnowie – na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - częściowo uwzględniony w autopoprawce, wycofany przez wnioskodawcę na sesji.
e)Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 r. z poprawkami przyjętymi przez Radę Miejską w Tarnowie.
16:217.[5] Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021 – 2037– podjęcie uchwały.
16:258.[III] Emisja obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasady ich zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
17:059.[IV] Ustanowienie roku 2021 w Tarnowie - Rokiem Kobiet - podjęcie uchwały.
17:1110.[V] Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie - podjęcie uchwały.
17:1411.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
17:1612.Zamknięcie obrad XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad