XXXII Sesja Rady Powiatu Jaworskiego LIVE w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Powiatu Jaworskiego
Czas publikacji: 47 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:47:39
Liczba odtworzeń: 148
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:461.Przyjęcie porządku obrad.
12:482.Przyjęcie protokołu z obrad XXX, XXXI sesji Rady Powiatu.
12:513.Składanie interpelacji, wniosków, zapytań.
12:564.Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji.
13:005.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu w Jaworze na rok 2021.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
13:04a)zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
13:21b)ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2021,
13:26c)ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 roku,
13:29d)zmieniająca uchwałę nr XXIV/129/20 z dnia 13 lipca 2020 r. sprawie pozbawienia odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Męcinka, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej,Jaworski, kategorii drogi powiatowej,
13:31e)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jaworski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z nich,
13:33f)zmian w budżecie na 2020 rok,
13:34g)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025,
13:35h)przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jaworskim na lata 2021-2025,
13:36i)przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025,
13:38j)przyjęcia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2025,
13:39k)zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego,
13:41l)uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie,
14:28m)w sprawie budżetu na 2021 rok,
1)- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącego Zarządu lub osobę przez niego wyznaczoną,
2)- przedstawienie opinii regionalnej Izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii izby,
3)- przedstawienie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,
4)- przedstawienie ewentualnych autopoprawek zarządu do projektu uchwały,
5)- dyskusja nad projektem budżetu,
6)- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu,
7)- głosowanie uchwały.
14:30n)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021 - 2025.
14:317.Informacja z prac Zarządu Powiatu.
14:318.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.
14:399.Sprawy różne.
14:4010.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad