XXXV sesja Rady Miejskiej w Kleczewie - część II

Rada Miejska w Kleczewie
Czas publikacji: 9 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:29:53
Liczba odtworzeń: 49
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji.
4.Informacja o pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
6.Wnioski i zapytania do radnych Powiatu Konińskiego.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
13:06a)w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kleczewie;
13:06b)w sprawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kleczewie;
c)zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo”;
d)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu;
e)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu;
f)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu;
g)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na użytkowanie nieruchomości gminnych;
h)w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
i)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2020 r.;
j)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2020-2026.
k)w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Kleczewie i objęcie nowych udziałów przez Gminę Kleczew;
l)uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych;
m)uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.
8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026:
a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b)odczytanie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF;
c)dyskusja nad projektem uchwały oraz nad autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;
d)głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia WPF z przyjętymi poprawkami
9.Uchwalenie budżetu Gminy Kleczew na rok 2021:
a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b)odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
c)odczytanie opinii pozostałych komisji Rady Miejskiej w Kleczewie;
d)przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej;
e)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;
f)głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Kleczewie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje