Lista obecności na posiedzeniu

VIII Sesja Rady Miejskiej w Lubniewiceach 24 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 336 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:04
Liczba odtworzeń: 734
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
a)przyjęcie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
b)Wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał.
2.Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019
4.Projekt uchwały miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli "Centrum Stilon".
5.Podjęcie uchwały miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Piaseczno.
6.Powołanie zespołu ds. opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
7.Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice
8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic
9.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic
a)przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia
b)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla burmistrza Lubniewic za rok 2018
c)przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi
d)dyskusja
e)projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminny za 2018 rok
f)projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.
10.Interpelacje, zapytania, sprawy różne
a)odczytanie zapytania Radnych złożone do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach skierowane do Burmistrza Lubniewic
11.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad