XXV Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu poniedziałek, 21 grudnia 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 376 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:19:15
Liczba odtworzeń: 365
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2021r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2021r.
13.Zmiany Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
16.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18.Zapytania i wolne wnioski.
19.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad