XVIII Sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 21 grudnia 2020 r.

Rada Gminy Stanisławów
Czas publikacji: 99 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:57:35
Liczba odtworzeń: 258
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

17:021.Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.
17:022.Przedstawienie porządku obrad.
17:023.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
17:024.Wolne wnioski i pytania.
17:025.Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
17:026.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.
17:367.Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
17:448.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2021 (druk nr 161)
17:489.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. (druk nr 162)
17:5910.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. (druk nr 163)
18:0211.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stanisławów. (druk nr 164)
18:0812.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1026 położonej w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów. (druk nr 165)
18:1213.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/131/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020. (druk nr 166)
19:1414.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2021 rok. (druk nr 167)
19:14a)przedstawienie uchwały budżetowej oraz ewentualnych poprawek Wójta,
19:14b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
19:14c)odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów dotyczących projektu uchwały budżetowej,
19:14d)wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków przedłożonych przez komisję,
19:14e)dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej wnioskami komisji i autopoprawkami Wójta,
19:14f)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
19:2915.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021-2031. (druk nr 168)
19:3616.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk nr 169)
19:4017.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 170)
19:4618.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów. (druk nr 171)
19:5319.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego Bonu Żłobkowego. (druk nr 172)
20:0020.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad