XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 27 listopada 2020 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 326 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:27:04
Liczba odtworzeń: 257
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie praworządności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za I półrocze 2020 roku.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
3)w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wieruszów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
4)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów na 2020 r.
5)w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Wieruszowskiego
6)w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wieruszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
7)w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Wieruszów dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe " Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu
8)w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parków i terenów rekreacyjnych usytuowanych na obszarze gminy Wieruszów
9)w sprawie utworzenia Klubu "Senior +" w Wieruszowie
10)w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
11)w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 1 Miejsko-Gminnej Biblikoteki Publicznej w Wieruszowie i włączenia jej księgozbioru go Filii Nr 1 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie oraz zmiany lokalizacji Filii Nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie
5.Opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr ewid. 7.2030/7 o pow. 0,4697 ha, położonej w Wieruszowie, przy ul. Fabrycznej, stanowiącą własność Gminy Wieruszów
6.Informacja w sprawie podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2021 roku.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieruszów w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach różnych typów, których prowadzenie należy do zadań wlasnych gminy oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
8.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
11.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad