IX Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 19 czerwca 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 416 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 02:49:55
Liczba odtworzeń: 448
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Działalność służby zdrowia na terenie gminy.
6.Raport o stanie gminy za 2018r.:
a)przedstawienie raportu,
b)debata nad raportem,
c)głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
7.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.:
a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2018r.,
c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
d)dyskusja,
e)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
8.Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2018r.:
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2018 r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2018 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Gowarzewie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
16.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18.Zapytania i wolne wnioski.
19.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad