Sesja Rady w dniu wtorek, 22 grudnia 2020

Rada Gminy Konopiska
Czas publikacji: 384 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:49:20
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
9.Podjęcie uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2021.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konopiska na rok 2021.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.
18.Sprawy różne i zapytania.
19.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad