X Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 19 czerwca 2019 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 346 dni temu
Długość nagrania: 04:14:15
Liczba odtworzeń: 732
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:021.Otwarcie sesji i sprawdzenie qworum.
11:082.Przedstawienie porządku obrad.
11:083.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniach 15.05.2019r. oraz 29.05.2019r.
11:314.Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11:325.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miasta Knurów opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Gliwicach.
11:396.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
11:437.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Przemysłowej.
11:448.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi zbiorczej Z1/4 KDZ w Knurowie do kategorii dróg gminnych.
11:459.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/44/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 stycznia 2019r.
11:4610.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11:5511.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów.
11:5712.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
11:5813.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów.
11:5914.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów".
12:0015.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych.
12:0116.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:0217.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:0318.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:0419.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportoworekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.
12:0420.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:0521.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:0622.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:0723.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVI/511/17 Rady Miasta Knurów z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom organizacyjnym.
12:1024.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1125.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1226.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1327.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1728.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:1829.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:2430.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:2531.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.
12:2632.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
13:5133.Udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Knurów:
1)przedstawienie "Raportu o stanie Gminy Knurów za 2018 rok",
2)debata nad Raportem,
3)opinie komisji Rady Miasta w sprawie Raportu,
4)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Knurów.
15:0534.Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2018 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2018 r. oraz w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2018:
1)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,
2)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
4)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2018 rok,
5)dyskusja,
6)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2018 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2018 r.,
7)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2018.
15:1335.Informacje i ogłoszenia.
15:1336.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad