XXVIII Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 330 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:26:09
Liczba odtworzeń: 331
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
10:062. Ustalenie porządku obrad.
10:063. Przyjęcie protokołu XXVI i XXVII Sesji.
10:084. Informacja dotycząca podsumowania sezonu turystycznego w mieście (ref. dyr. ICSTiR).
5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2021-2029 (ref. Burmistrz i Skarbnik Miasta).
10:151) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2021-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu.
10:192) Odczytanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
12:103) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2021-2029
6. Uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok (ref. Burmistrz i Skarbnik Miasta).
12:161) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu.
12:202) Odczytanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
12:253) Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu uzasadnienia (opinii) do przedkładanego projektu uchwały budżetowej,
12:314) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.
12:397. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
12:408. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta).
12:429. Podjęcie uchwały ws wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Iława (ref. Kierownik PIM).
12:4310. Podjęcie uchwały ws.przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Iławy ( ref. II Zastępca Burmistrza).
12:4411. Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVI/286/20 z dnia 30 listopada 2020 r. ws. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023 (ref. Kierownik UMK).
12:4512. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Komunalnej w Iławie (ref. Kierownik UMK).
12:4613. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Iława w sprawie zasad finansowania opieki w funkcjonującym w Iławie niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dzieciom z Gminy Iława (ref. Dyrektor MZOSiP).
12:4714. Podjęcie uchwały ws uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
12:4815. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2021 rok (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
12:4916. Podjęcie uchwały ws. dyżuru radnych w I półroczu 2021 roku (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
12:5417.Podjęcie uchwały ws. w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
13:2218. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
13:2219. Wnioski mieszkańców Iławy.
13:2720. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13:2721. Komunikaty i oświadczenia.
13:2722. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji
pokaż cały porządek obrad