XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 31 grudnia 2020

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 389 dni temu
Długość nagrania: 01:06:23
Liczba odtworzeń: 416
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
09:01a)Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:02b)Przyjęcie porządku obrad
09:03c)Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji - z 30 września 2020r. i 12 listopada 2020r.
09:032.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:10a)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2021
09:18b)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2021-2034
09:21c)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2021 i sposoby jego realizacji
09:23d)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2021
09:25e)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Sławnie na rok 2021
09:28f)Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sławno
09:33g)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2020 rok
09:35h)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2020-2034
4.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie za 2020 rok
5.Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie na 2021 rok
6.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2019 rok
7.Informacja o realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020
8.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie przyjętych w III kwartale 2020r.
9.Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za III kwartał 2020r.
10.Wnioski radnych
10:0711.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad