XXVI Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu wtorek, 29 grudnia 2020r

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 59 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:01:40
Liczba odtworzeń: 157
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Wieliszew.
10:162.Przyjęcie porządku obrad sesji.
10:183.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2020 r. oraz 28 października 2020 r.
10:344.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
10:375.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10:436.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
11:007.Stanowisko Rady Gminy Wieliszew w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego odcinek Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne/Świercze na terenie Gminy Wieliszew
11:038.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
11:079.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok.
11:0910.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/220/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
11:1211.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
11:3112.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2021.
a)odczytanie projektu Uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz omówienie projektu,
b)przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Wieliszew,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
12:49d)dyskusja na projektem Uchwały budżetowej, w tym nad wnioskowanymi propozycjami zmian i autopoprawek,
12:55e)głosowanie nad projektem Uchwały budżetowej.
12:5814.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
13:0115.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew w 2021 r.
13:0316.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
13:0617.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
13:0818.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2021 roku.
19.Wolne wnioski i informacje.
13:1320.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad