X Sesja Rady Gminy Nieporęt - 17.06.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 528 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 08:27:40
Liczba odtworzeń: 665
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:171.Otwarcie sesji.
12:222.Przyjęcie porządku obrad.
3.Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2018 rok, w tym:
18:27a)przedstawienie/prezentacja Raportu o stanie Gminy Nieporęt za 2018 rok;
19:20b)debata nad Raportem o stanie Gminy Nieporęt za 2018 rok;
19:21c)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieporęt.
4.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018 i zapoznanie się Rady Gminy Nieporęt z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt, w tym:
20:04a)prezentacja Sprawozdania Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2018 oraz przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt;
20:09b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018;
20:17c)zapoznanie Rady Gminy Nieporęt ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018 oraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018;
20:21d)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za rok 2018;
20:31e)dyskusja nad Sprawozdaniem Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018 i informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2018 oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
20:33f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018;
20:34g)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
20:395.Zapytania i wolne wnioski.
20:396.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad