XXVII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 grudnia 2020 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 585 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:59:54
Liczba odtworzeń: 649
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie planu pracy
12. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)Rewizyjnej
b)Skarg, Wniosków i Petycji
c)Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta
d)Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
13. Uchwalenie dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Przyjęcie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tomaszów Lubelski”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16.Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18.Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Zakończenie obrad XXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad