Sesja Rady w dniu den 17 czerwiec 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 254 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 13:20:58
Liczba odtworzeń: 370
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:431.Otwarcie Sesji.
13:512.Przyjęcie porządku obrad.
13:523.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2019 r.
4.Podjęcie Uchwał:
13:572)w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin;
13:593)w sprawie zmiany Uchwały Nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
4)w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
14:085)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości;
14:106)zmieniająca uchwałę nr 55/V/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku;
14:137)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2019-2023;
14:168)w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie projektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie pod nazwą „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego” poprzez dofinansowanie w postaci dotacji celowej;
14:19a)w sprawie zmiany Uchwały 51/V2019 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie projektu OSP w Zawadach
14:229)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina;
14:2510)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin;
14:2611)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin;
14:2712)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:2913)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin;
14:3114)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin;
14:3215)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicielki działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:3316)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:3317)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:3418)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:3519)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:3620)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:3721)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:3722)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
14:4023)w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku;
14:4024)w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku;
14:4125)w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku;
14:4226)w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku;
14:4227)w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku;
14:54b)w sprawie zmiany uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Radzymińska Karta Mieszkańca"
15:24c)zmiana porządku obrad
15:2428)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
15:2929)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027;
00:361)w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin;
5.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego Burmistrza Radzymina z wykonania budżetu za rok 2018:
00:39a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu;
00:44b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
00:46c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
01:36d)debata nad raportem o stanie Gminy;
e)podjęcie uchwał:
02:14-w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2018 rok;
02:15-w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Radzymina;
02:18-w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2018.
02:266.Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
02:277.Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.
02:508.Wolne wnioski i informacje.
pokaż cały porządek obrad