Sesja Rady w dniu wtorek, 29 grudnia 2020

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 265 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 06:40:27
Liczba odtworzeń: 638
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020
2)w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2021
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej;
c)odczytanie opinii komisji Budżetu i Finansów;
d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
e)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota
a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota;
b)odczytanie opinii komisji Budżetu i Finansów;
c)dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota;
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota.
4)w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
5)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2021 rok
6)w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota
7)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”
8)w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2021-2025”
9)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Białe Błota
10)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
11)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres pięciu lat
12)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat
13)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargowym umowy najmu na okres 10 lat
14)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
15)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020”
16)w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17)w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
18)w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Białe Błota”
19)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
20)w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
21)w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.9.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
22)w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.10.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
8.Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
9.Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami
10.Zakończenie obrad XXXIV Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad