VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 17 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 498 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 02:35:51
Liczba odtworzeń: 539
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z VII sesji RM,
d)sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym,
e)wręczenie tytułów "Zasłużony dla miasta Lipna".
2.Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2018 rok.
a)debata nad Raportem,
b)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna.
3.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2018 rok.
a)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
b)uchwała Komisji Rewizyjnej,
c)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
d)d y s k u s j a,
e)głosowanie nad projektem uchwału w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok,
f)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.
4.Projekty uchwał :
a)w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna,
b)w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu,
c)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
d)w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
5.Sprawy różne i komunikaty.
6.Zakończenie obrad VIII sesji RM.
pokaż cały porządek obrad