XLIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2020

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 291 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:54:35
Liczba odtworzeń: 349
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:452.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:463.Przyjęcie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:444.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
10:495.[I] Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenie ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie – podjęcie uchwały.
11:126.[II] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020 – 2037 – podjęcie uchwały.
11:137.[III] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 – podjęcie uchwały.
8.[5] Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 – podjęcie uchwały.
9.[6] Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021 – 2037– podjęcie uchwały.
11:1910.[7] Określenie stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”– podjęcie uchwały.
11:2111.[8] Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego – podjęcie uchwały.
11:2712.[IV] Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny Dom” w Tarnowie oraz zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
11:2913.[VII] Zmiana uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podjęcie uchwały.
12:2314.[9] Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich – podjęcie uchwały.
12:3715.[10] Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – podjęcie uchwały.
12:3816.[11] Wyrażenie zgody na użycie herbu Gminy Miasta Tarnowa w celu niekomercyjnym poprzez umieszczenie na znaczkach personalizowanych wyprodukowanych przez Polski Związek Filatelistów – Okręg Tarnowski – podjęcie uchwały.
17.[12] Powołanie Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego – podjęcie uchwały.
12:4118.[V] Postanowienie o przygotowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – podjęcie uchwały.
12:4219.[VI] Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022 – podjęcie uchwały.
12:4320.[13] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
13:5421.[14] Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
13:5422.[15] Zamknięcie obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad